Gdynia

KONKURS: DROGA DO WOLNOŚCI

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO – KRAJOBRAZOWA ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WOKÓŁ PLACU SOLIDARNOŚCI I REALIZACJI PROMENADY „DROGI DO WOLNOŚCI”

CELE PROJEKTOWE

Głównym zamierzeniem oraz celem w projektowaniu koncepcji architektoniczno – krajobrazowej terenów poprzemysłowych dawnej Stoczni było stworzenie miejsca, w którym człowiek bez względu na wiek, płeć czy różnice kulturowe może czuć się szczęśliwy.

Dostęp do zieleni, słońca, powietrza oraz uatrakcyjnienie widoków krajobrazowych wybrzeża i terenów przyległych, to tylko niektóre parame- try warunkujące zadowolenie z użytkowanej przestrzeni. Dopełnieniem z pewnością mogą być miejsca do wypoczynku oraz rekreacji, miejsca do

Oscar Wilde

szeroko pojętych działań artystycznych, miejsca do spotkań i interakcji, miejsca do obcowania z elementami środowiska naturalnego.

Tereny wokół Placu Solidarności oraz „Droga do wolności” wyróżniają się na tle innych nie tylko specyficznymi formami po funkcjonowaniu prze- mysłu stoczniowego, ale również naznaczeniem wyjątkową historią. Wyda- rzenia, które na tym obszarze miały miejsce, odmieniły bieg dziejów. Przez nasze działanie projektowe chcemy zwrócić uwagę na istotność przeszło- ści oraz wskazać jej współistnienie z teraźniejszością.

MATERIAŁY

Zastosowane w koncepcji materiały całkowicie podporządkowane zo- stały specyfice poprzemysłowego terenu. Stąd dominująca obecność kamienia, stali oraz betonu. Dopełnieniem jest drewno, które w zależności od charakteru przestrzeni występuje w kolorach bądź naturalnych odcie- niach